home > Government affairs > Leadership
Leadership

Mayor: Chen Zhichang
Vice Mayors: Huo Huiping; Deng Zhiyi; Chang Heping; Li Hui; Ji Tiejun; Wu Wei; Sun Baijun
Secretary General: Jin Weidong 

Copyright 2009 Nanjing China All Rights Reserved 2013 Total visits:显示网站总访问量
www.nanjing.gov.cn